Правни услуги в областта на:

  • Гражданско право - Облигационни отношения, делби, вещно-правни казуси и др.
  • Наказателно право - Дела от общ характер, частен характер и административно наказателни – обжалване на наказателни постановления. Процесуално представителство пред следствие, прокуратура и съд.
  • Административно право - Казуси по ЗУТ и др.
  • Брачно право - Развод, родителски права, издръжка и др.
  • Завеждане и водене на изпълнителни дела
  • Регистрация на фирми
  • Пълно правно обслужване на фирми
  • Извършване на всякакви услуги с правен характер