Ценни съвети за писането на дипломна работа

Много студенти предават оригинални проекти за дипломни работи, но получават ниски оценки в зависимост от количеството и качеството на написаната дипломна работа. Като човек, който се е специализирал в писането на дипломни работи, знам какво е чувството да вложиш много труд и накрая очакванията да останат неоправдани, заради недостатъчната информираност относно изискванията за написване на такъв тип работа. Ето защо в тази статия ще се опитам да дам съвети на онези от вас, които желаят да напишат отлична дипломна работа.

 

Планирайте вашата работа

Не може просто да седнете и да започнете да пишете. Трябва да си поставите ясна цел и да разработите план, по който смятате да постигнете набелязаната цел. Няма смисъл да губите време в мисли за това как ще изглежда вашата дипломна работа, без да сте си прогнозирали точните стъпки, по които ще действате за нейното реализиране.

Трябва да имате ясна представа  за проблема, който ще разглеждате в дипломната работа, още преди да започнете да работите по нея. Вероятно няма да сте наясно точно с целта, която ще гоните при изготвянето на работата и как ще я постигнете. Първата основна стъпка е изготвянето на план. Вашият план трябва да изглежда горе-долу по следния начин:

 1. Проучване на литература

Изчетете всички възможни източници, в които има информация и решения за разглеждания във вашата дипломна работа проблем. Целта на това занятие е да сте запознати с всичко написано преди вас, което да ви послужи като начална точка, от която да започнете да излагате и вашите собствени разсъждения.

 1. Изгответе рамка на дипломната работа

Помислете за това как най-ефективно ще защитите тезата си по проблема на дипломната работа. Съставете план от стъпки за доказателствената част, които ще ви помогнат да изградите скелета на дипломната работа. Този план трябва да се базира на проучените източници, за които говорихме по-горе.

 1. Преминете към изпълнението на плана

Приложете идеите си на практика и започнете да развивате плана си по точки, които ще се превърнат  в чернова на вашата дипломна работа.

 1. Проверка на написаното

Прочетете няколко пъти и редактирайте написаните отделни части от дипломната работа.

 1. Анализирайте резултатите от написаното

В зависимост от изводите, до които сте стигнали, можете ясно да осмислите и да защитите тезата си по поставения проблем.

 1. Изгответе тезата си

В зависимост от позицията, която сте заели по темата на дипломната работа, целите, проучената литература и резултати от анализа, който сте направили до момента, можете  да формулирате тезата на дипломната работа.

 1. Проверете свършената работа дотук

Проверката е майка на знанието. Отделете си време, за да нанесете поправки, ако е нужно, в плана на дипломната работа, който сте си направили. Казано с други думи: проверете дали написаното до момента се нуждае от подобрение – като доказателства, изчерпателност или стилистичност.

Когато разработите плана за написване на дипломна работа, задължително определете срокове, в които ще изпълните съответните точки от плана. Организирайте времето си, като си запишете точни дати за приключването на всяка фаза от плана. В хода на изпълнението на плана е съвсем естествено той да се променя. Смисълът от неговото съществуване е да ви помага при написването на дипломната работа. Добре е да обсъдите плана с вашия научен ръководител.

 

Написването на увод, теза, заключение

Вашата дипломна работа трябва да има ясна и точна цел. За да напишете силен увод, теза с добра структура, а след това и заключение, следвайте следните стъпки:

 1. Мотивация

След като сте си изяснили целта на дипломната работа, то вероятно имате и проблем, който се опитвате да решите. Обяснете този проблем. По какъв начин проблемът засяга хората? Тази част задава смисъла на написване на дипломната работа.

 1. Цел (хипотеза)

След като мотивирате текста си, обяснете вашата цел. Ако вашата дипломна работа включва в себе си част с проучване, то целта може да бъде описана като хипотеза, която ще бъде изследвана – доказана или отхвърлена в края на вашата работа.

 1. Източници, обвързани с конкретния проблем

Опишете какво има написано от други хора преди вас и теорията, върху която ще стъпи вашата дипломна работа.  Подходете внимателно към тази част, като се опитате да не натоварвате читателя с теории, без да обясните защо сте ги включили в текста си.

 1. Метод

Опишете подхода, който ще предприемете в дипломната си работа (как смятате да постигнете целта си). Мотивирайте своя избор и всяка стъпка, която предприемате.

 1. Резултати

Тази част ще се напише „от самосебе си“. След като сте си поставили ясна цел, то частта с резултатите накрая ще докажат тази цел (или ще потвърдят хипотезата ви).

 1. Заключение

Можете да заключите, че сте постигнали поставената цел в началото на дипломната работа или да обясните защо хипотезата ви не  се е потвърдила.  Дискутирайте накрая как според вас проучваният проблем във вашата дипломна работа може да бъде продължен в бъдеще.

Започнете навреме!

Повечето студенти чакат твърде дълго преди да започнат писането на дипломната си работа, заблудени от фалшиво чувство, че имат достатъчно време. Заделете достатъчно време за написването на работата, като предвидите и факта, че ще ви е нужно време за техническа част – форматиране на текста, изготвяне на приложения и цялостен дизайн на дипломната работа.

След като сте изяснили целите и методите за написването на работата, написали сте отделни части от изложението, то  започнете да ги сглобявате и да дописвате части между тях, които ще изградят цялостен текст. Оставете си около 1 месец време, в което да подобрявате качеството на написания текст.

 

Бъдете наясно с аудиторията

След като сте написали вашата дипломна работа, ще трябва да я защитите. Хората, пред които ще изнесете защитата вероятно са много приятни, но обикновено имат един недостатък. Те са прочели дипломната работа, но знаят много малко по въпроса, който засяга работата ви. Вашият научен ръководител ще е запознат с използваната литература, на която се позовавате, но вероятно комисията по защита няма да е запозната. Ето защо е изключително важно да сте сигурни, че комисията разбира ясно какво точно правите.

Представете си, че сте в ролята на учител, който се опитва да обясни проблем и съответното решение на човек, който не е наясно нито с проблема, нито с решението. Представете си, че това е студент, който е изкарал много курсове като вашите, само че е решил да специализира в друга област. Това в общия случай представлява вашата аудитория, пред която ще се проведе защитата на дипломна работа.

 

Не се предавайте пред трудностите

Написването на дипломна работа и нейната защита не са лесни начинания. Изисква се системност, последователност и много труд. Подходете с положителни емоции към вашата дипломна работа и успехът ви ще бъде гарантиран!