Дипломни съвети от кухнята на DIPLOMNA.BG

Преди да започнем да пишем Писането на дипломна работа е трудоемка задача, която не трябва да се подценява. Макар и да има много общи неща при писането на дипломни работи в различни сфери като филология, право, психология, педагогика и др., то и всяка отделна специалност си има своите уникални изисквания. Ето защо отделяме специално внимание не само на всяка зададена тема, но и си изграждаме цялостен профил на специалността и съответния факултет и университет, за който трябва да бъде написана. А като студент, предполагаме, ще се съгласите с нас, че от СУ до НБУ или ВТУ разликите са от земята до небето. Ще ви представим няколко различни аспекта при писането на дипломна работа, за да ви помогнем да осмислите процеса по-ясно. Да изясним структурата при изработката на дипломна работа Структурата на дипломната работа е като скелето на сграда – след като бъдат поставени основите, писането вече не изглежда толкова непостижима задача. Натрупаният опит ни е показал, че няма точна конкретна формула за структуриране на дипломните работи. Структурата на дипломната разработка трябва да бъде изградена така, че да „пасне” на проучването, което се прави в рамките на дипломното изследване. Самото проучване е съобразено със сферата на специализация на завършващия студент. Дори и да не ви е ясно как да структурирате текста, можете винаги да се обърнете към Научния си ръководител за точни насоки при структурирането на текста. Да пишем като най-добрите в областта! Всяка дипломна работа е уникална сама по себе си, но има няколко основни компонента, които трябва да бъдат спазени. Възможен вариант за структуриране е да оформите отделните глави като серия от статии, които могат да бъдат публикувани поотделно в завършен вид. Тоест да съберете в едно цяло относително самостоятелни части на текста. На този принцип се пишат и дисертации за придобиване на докторска степен. Някога хрумвало ли ви е да издадете книга? По-често срещан вариант за структуриране на дипломната работа е със съдържание под формата на книга. Броят на главите на Вашата „книга“ зависи изцяло от спецификата на проекта, който трябва да се разработи. За да онагледим казаното, ще ви представим примерна структура на дипломна работа по психология: Заглавна страница – включва релевантна информация, свързана с дипломната работа – заглавие, автор, университет, специалност и др.

  • Резюме– кратко резюме на текста, което включва основната теза, методи, констатации.
  • Съдържание– списък на главите, които се съдържат в дипломната работа.
  • Глава 1– Въведение/Встъпление – описание на идеята на проекта и изходната точка, от която ще започнат разсъжденията Ви.
  • Глава 2– Преглед на използваната литература – представяне на наличните източници, които са Ви помогнали при изграждането на Вашата теза с ваши коментари и лични впечатления по тях.
  • Глава3– Методология – описание на методите, които сте използвали във Вашето проучване по поставения проблем.
  • Глави 4 – 6– Анализ на получените резултати – описание на резултатите от проучванията, подкрепени със изводи и заключения. Добре е да се следва подредбата на методите при описването на резултатите.
  • Глава 7– Заключение  – Обобщителна глава, която съдържа основният извод, съставен на базата на проучването.
  • Библиография– списък с използвана литература, която в хода на текста трябва да бъде правилно цитирана по стандарт.
  • Приложения– допълнителни материали, които онагледяват вашето проучване.

Формулата на успеха В този вид готовата дипломна работа изглежда представителна, завършена и текстът добива пълнота. Отново напомняме, че всяка тема си има своя лична „съдба“, което предопределя и цената на дипломната работа. Но множеството различни критерии, които темата на дипломната работа изисква, ще зададе индивидуалния облик на текста и ще го превърне в истинско научно изследване. Поверете за нас разработката на дипломна работа и се убедете с очите си в успеха, който ще постигнете!