10 лесни стъпки в помощ на писането на дипломна работа

Съдържание:

 1. Осмисляне на задачата
 2. Намиране на интересна тема
 3. Разработване на работна теза
 4. Проучване
 5. Създаване на план за работа
 6. Процес по написване на черновата: Разглеждане на събраните материали
 7. Процес по написване на черновата: Подобряване и доразработване на идеите
 8. Процес по написване на черновата: Редактиране на плана за работа
 9. Как да използваме събраните материали ефективно
 10. Внимание към последните детайли

Първа стъпка: Осмисляне на задачата

Преди да пристъпите към писането на вашата дипломна работа е добре да осмислите нейните цели и респективно задачи и как точно смятате да ги постигнете.  Помислете над следните въпроси преди да преминете към втора стъпка:

 • Имайки предвид крайния срок за написване на дипломната работа, разбирате ли основните насоки на заданието?
 • Разбирате ли целите на заданието?
 • Знаете ли как правилно да адресирате своята дипломна разработка към заинтересованата целева група?

Уверени ли сте, че разбирате правилно задачата за написване на дипломна работа? Ако можете да си отговорите спокойно на тези въпроси – продължете към следващите стъпки

Втора стъпка: Намиране на интересна тема

След като сте разбрали задачата за написването на дипломна работа, трябва да си изберете силна тема. Уверете се, че следващите твърдения се отнасят за вашата тема преди да продължите към стъпка три:

 • Знам за какво искам да пиша.
 • Моята идея се вписва в задачата за писане на дипломна работа.
 • Идеята ми е интересна.

Открихте ли вашата силна тема? Изследвайте различни варианти и предложения, направете проучване сред различни източници, консултирайте се с вашия научен ръководител. Ако можете спокойно да си кажете тези твърдения, свързани с писането на дипломна работа, можете да продължите към стъпка три.

 

Стъпка трета: Създаване на работна теза

Ако знаете какви са изискванията за написването на вашата дипломна работа и знаете на каква тема желаете да пишете, то следващата стъпка е да разработите работна теза. Работната теза е като истинска теза с единствената разлика, че можете да я променяте и усъвършенствате докато все още правите проучване и пишете дипломната работа. Това е като да направите план за уикенда още от четвъртък вечер: вие знаете, че планът най-вероятно ще претърпи промени, но все пак работният план е добро начало. Уверете се, че следващите твърдения се отнасят за вас, преди да преминете към стъпка четири:

 • Моята задача изисква солидна теза/твърдение.
 • Имам работна теза, която съдържа в себе си тема и твърдение по съответната тема.
 • Моята теза е твърдение, което предполага дебатиране и разискване на различни мнения.
 • Моята теза може да бъде подкрепена с логически доказателства.

Уверени ли сте, че имате солидна работна теза? Ако това е така, можете да продължите към следващата стъпка.

Стъпка четвърта: Проучване

След като вече имате тема и работна теза/твърдение, можете да направите проучване, за да откриете какво другите вече са казали или написали по вашата тема. Има много подходи, чрез които можете да направите вашето проучване, както и голям брой методи за намиране на информация. Също така трябва да имате предвид всички изисквания и очаквания, които вашият научен ръководител има относно частта с проучването по вашата дипломна работа. Обмислете следните твърдения:

 • Запознат/а съм с темата в по-общ план и съм набелязал/а полезни ресурси, които могат да ми свършат работа.
 • Открил/а съм достатъчен брой източници, които разглеждат конкретно моята тема.
 • Моите източници се вписват в изискванията на научния ми ръководител.
 • Моите източници не поддържат абсолютно еднакво мнение по въпроса и не повтарят една и съща информация.
 • Изследвал/а съм източници, които отричат моята работна теза.

Направихте ли всички необходими проучвания, които ще ви помогнат за правилното написване на дипломната работа? Ако можете да отговорите положително на този въпрос, продължете към следващата стъпка.

 

Стъпка пета: Създаване на план за работа

След като сте обмислили и нахвърляли общите идеи, разработили сте работна теза и сте направили проучване, е добре да си изработите организационен план преди да продължите към написването на черновата. Планът може да бъде модифициран, но е важен, защото без някаква организация, писането би се оказло изключително трудно.

Вие организирахте ли идеите си и информацията от проучването в план? Проверете дали следващите твърдения се отнасят за вас:

 • Приключих моето проучване, но не мога да преценя откъде да започна.
 • Разработих ефективен организационен план за моята чернова.
 • Проверих два пъти плана за работа и той обхваща всички нужни дейности по написването на дипломната работа.
 • Моят план за работа е готов. Готов/а съм да премина към написването на черновата.

Чувствате ли се достатъчно организирани и готови да напишете черновата на вашата дипломна работа? Ако отговорът е „Да“, то преминете към следващата стъпка.

Стъпка шеста: Написване на черновата

В тази стъпка ще разгледаме как точно да опишем идеите си с думи в черновата и да бъдем доволни от получения резултат. Въпреки че процесът на реалното композиране на изреченията и параграфите в черновата обикновено е обвит в мистерия (или обикновено не се обсъжда много), повечето пишещи дипломни работи определят няколко насоки, които трябва да бъдат спазвани при написването на черновата. Помислете върху следното:

 • Започнах писането на параграфи с увереност. Не се колебая и не се чувствам несигурен/а относно плана на дипломната работа.
 • Все още съм уверен/а, че темата на дипломната работа е силна, актуална и се вписва в изискванията.
 • Обмислил/а съм целевата група, докато създавам черновата на дипломната работа.

Написахте ли докрай черновата на дипломната ви работа? Ако да – то преминете към написване на дипломната работа.

 

Стъпка седма: Подобряване и доразработване на идеите

Много малко са нещата в света, които могат да бъдат направени перфектно от първия път. Нормално е, а вероятно е и по-добре, ако в първата чернова, която сте направили,  имате идеи, които трябва да се доразвият. Успешните дипломни работи обикновено се получават с много разглеждане, препрочитане и корекции на написаното. Докато четете вашата чернова, помислете над следните твърдения:

 • Моята чернова има добро встъпление.
 • Параграфите имат ясна насоченост, адекватно развитие и конкретна цел.
 • Идеите в моя проект са напълно разработени и няма нужда да бъдат разширявани или променяни.
 • Черновата ми има добро заключение.

Уверени ли сте, че черновата ви е напълно разширена, редактирана и разработена? Ако отговорът е „Да“, то продължете към следващата стъпка.

 

Стъпка осма: Редактиране на плана на дипломната работа

Ако сте усъвършенствали встъплението и заключението на дипломната работа и сте направили нужните промени или сте разширили доказателствената част, то е добра идея да помислите дали промените, които сте направили, изискват реорганизация на съдържанието на дипломната работа. Преподреждането като резултат от проверка е почти винаги много добър знак – това означава, че сте написали добра чернова, в която сте изразили идеите си в дълбочина и яснота. Когато преразглеждате вашата дипломна работа, помислете над следните твърдения:

 • В моята дипломна работа съм групирал/а иновативни идеи.
 • Преходите между отделните параграфи са плавни.
 • Параграфите са подредени във възможно най-добър ред в логическа последователност на развиването на тезата на дипломната работа.

Вашата чернова на дипломна работа притежава ли добро ниво на организираност и логическа последователност? Ако отговорът ви е „Да“, то можете да преминете към следващата стъпка.

 

Стъпка девета: Проверка на ефективността и коректността на използваната литература

Ако сте си свършили добре работата по време на проучването, открили сте силни източници и сте ги приложили във вашата дипломна работа в ефективна последователност, то е добре да разгледате как точно сте вмъкнали източниците сред вашите собствени идеи. Разгледайте следващите твърдения:

 • В моята дипломна работа има цитати, парафрази на външни източници, които са въведени или последвани от мои лични изречения, които обясняват нуждата от употребата на съответния източник.
 • Вмъкнатите цитати са точни и правилно изписани.
 • Използваната литература –  книгите и страниците, от които съм цитирал/а, са коректно посочени.
 • Не съм използвал/а чужди твърдения без да съм цитирал/а авторството им. (Не съм плагиатствал/а идеи.)

Уверени ли сте, че сте използвали проучената литература правилно и съобразно целите на вашата дипломна работа? Ако отговорът ви е „Да“, то продължете към следващата стъпка.

 

Стъпка десета: С внимание към последните детайли

Процесът по изработване на силна дипломна работа е много често продължителен и сложен. Може да напишете няколко чернови на отделни параграфи или на цялата работа, но тези чернови ще ви помогнат да подобрите цялостната организация на дипломния труд и разработването на отделните идеи или композицията на определени изречения. След написването на основния текст остават някои по-дребни и по-лесни задачи, на които обаче е задължително да обърнете внимание. Разгледайте следващите твърдения и преценете дали те се отнасят за вас:

 

 • Встъплението на дипломната ми работа и заключението все още съвпадат на ниво идеи.
 • Страницата ми с „Използвана библиография“ е написана правилно според правилата за цитиране.
 • Текстът на дипломната работае форматиран правилно според зададените изисквания.
 • Коригирал/а съм черновата.

Наистина ли усъвършенствахте черновата и обърнахте ли достатъчно внимание към последните детайли? Ако сте напълно уверени в положителния отговор, то успешно приключихте процеса по писане на дипломна работа. Поздравления!

 

Tags: дипломни работидипломни работи цениизработка на дипломни работимагистърска тезаписане на дипломни работи