Курсови работи

Курсовата работа е най-често използваната писмена разработка, чрез която бивате оценявани по  време на цялостното Ви обучение в университета.

Тежестта на курсовата работа по време на обучение

Курсовата работа е един от основите научни трудове, чрез които студентите представят своите знания по време на своето обучение в университета. Макар че дипломната работа заема най-важното място в йерархията на писмените студентски разработки като труд, чрез който се завършва висшето образование, не бива да се пренебрегва и важността на курсовата работа като основна писмена разработка за получаване на оценка по даден предмет.

 

Курсовата работа също се пише по установени правила и изисквания

Както в бакалавърските, така и в магистърските програми много често изпитът по дадена дисциплина може да бъде отлично взет само с представянето на курсова работа. В много случаи също курсовата работа влиза и като процент от формирането на крайната оценка при изпит. За да постигнете желаните резултати обаче тя трябва да отговаря на  определени технически и структурни изисквания, както и да се отличава със съдържателни, теоретични и аналитични характеристики.

Всеки университет изисква от своите студенти да пишат курсови и дипломни работи в определен стил. Предимството, което има нашият екип при писането на дипломни и курсови работи, е че в хода на работата ежедневно натрупва полезен опит, свързан с изискванията на различните университети и преподаватели при предаването и оценяването на писмени текстове.

 

Предимствата да поръчате написване на курсова работа

Често дължината на курсовата работа притеснява студентите и главният въпрос, който изниква в главата е „Как да напиша толкова обемен текст?“. Също така, за студентите с по-малко опит в писането на курсови работи, написването на този текст представлява не само трудоемка задача, но и доста времеотнемаща. Пълният график с лекции, упражнения, много често и работа в оставащото свободно време, кара студентите да отлагат ангажимента по написване на курсовата до последния момент. Но опитът ни е показал, че това невинаги помага да изкараме висока оценка по дисциплината.

Ние ще ви предоставим ефективно решение на заданието, като предадете качествено написана курсова работа в нужния обем по поставената тема.

 

Защо да се доверите на нас?

С услугата по написване на курсови работи ние се стремим да бъдем от полза на студентите не само с качествено изпълнената задача, но и с нашите лични знания и умения. Ще ви предадем полезен опит спрямо конкретната тема от гледна точка на подбор на материали, структуриране на текста, извеждане на водеща теза и подтези, тяхната защита и форматиране на курсовата работа.

 

Колко струва написването на курсова работа?

Тъй като всяка една курсова работа е индивидуален научен труд, оценяващ текущите знания на студентите по даден предмет, то и цената за нейната изработка се формира на база различни фактори – специфика на темата, конкретни изисквания, времеви период за написването й, сложност на заданието и т.н. Въпреки това ориентировъчно можем да посочим, че средната цена за изработка на курсова работа с обем 15-20 страници за срок от около 10-15 дни в зависимост от спецификата на темата може да варира от 120 до 200 лв. или средно около 10 лв. на страница (съдържанието и библиографията не се таксуват).

 

Работим с внимание към всяко задание

Осъзнавайки важността на курсовата работа като основен компонент, неразривно свързан с оценяването на студентите във всички етапи на тяхното университетско обучение, в процеса на тяхното писане ние влагаме същите усилия, креативност, научна обоснованост и индивидуален подход както при разработването на дипломните работи. Ето защо в нашата работа приоритет е не само Вашето успешно завършване, но и Вашето отличното представяне  и оценяване по време на цялостното Ви обучение за  придобиване на висше образование.