Как да напишем качествена дипломна работа за отличен

Първи стъпки в писането

 

Правилно разбиране на академичната задача

Започнете писането на дипломната работа едва след като придобиете достатъчно солидни и подробни знания относно целите на заданието. Трябва да напишете текст, за да завършите успешно своята бакалавърска или магистърска степен, но това трябва да бъде текст, който да отговори на поставена конкретна академична задача. Ако трябва да напишете текст, който да отразява проучване по специфичен въпрос, уверете се, че разбирате правилно зададената тема от вашия научен ръководител.

Определете кои от следните умения за критично мислене са ваше предимство, що се отнася до писането на академичен текст или научно изследване. Веднъж осмислили своето преимущество, ще можете да изградите силен текст на базата на знанието на вашите силни страни.

 • Анализ
 • Сравнение
 • Оценка
 • Аргументация
 • Интерпретация
 • Рефлексия

Вашата дипломна работа трябва да добие форма, отговаряща на целта на нейното написване.

 

Запознайте се с различните типове дипломни работи и изследвания

Почти всеки тип академично изследване отговаря на структурата и изискванията за написването на дипломна работа. Това е структура, в която задължително трябва да присъстват елементи като есеистично начало, целенасочена аргументативна част и анализ в подкрепа на представените тезисни твърдения в рамките на изложението.

Главният аргумент на вашия текст трябва да бъде записан в тезата на дипломната работа, която дава отправна точка и посоки на вашите разсъждения. Също така, тя задава очакванията за текста в очите на проверяващия и оценяващия го.

Като студент вие вероятно вече сте свикнали да пишете курсови работи, които следват определен тип структура на текста. Въпреки това повечето студенти, изправени пред задачата да напишат своята дипломна работа, изпитват сериозни затруднения да формулират структурата и тезата на текста по начин, по който да отговорят на поставената в заглавието специфична задача.

Никога не приемайте, че тезата на дипломната работа е нужно да присъства като елемент единствено заради общоприетата структура за изграждане на академичен текст. Ще изборим различни типове научни текстове, за да откроим функцията на тезата в тях, която на свой ред се опитва да отговори на специфични изисквания:

 • Аналитично есе– в тезата се включва главното твърдение по отношение на темата във връзка с изследвания обект.
 • Рецензия на книга– тезата представя и оценява дадената книга.
 • Критически обзор(рецензия на статия в академично списание) – позиция и критическа оценка за изведените наблюдения и аргументи в научната статия.
 • Рецензия на научен труд(дипломна работа/дисертация) – изявява позицията на рецензента + аргументативна част.
 • Сравнително изследване– основен агрумент и точки за сравнение.
 • Научно изследване тип проучване– основна теза за защитаваната позиция по темата, изходна точка на разсъждения и основен проблем.
 • Изследване тип експеримент– експериментална теза, отразяваща основната позиция на автора по темата или проблема.
 • Лична интерпретация– изявява главния фокус и посока на разсъждения.
 • Лабораторно изследване– основна теза, която ще се докаже чрез резултатите, постигнати в лабораторна среда.

 

Формулировка на изследователски въпрос

Студентите често изпитват затруднения да определят тема, която да отговоря на тип научно изследване – дипломна работа или дисертация. Темата трябва да има обхват, който да отговори на зададения обем страници. Тези два компонента – формулировката на темата и разгръщането на конкретния проблем, са тясно свързани, но не са взаимозаменяеми. Понякога иследователският въпрос бива зададен като част от по-широка тема, а друг път – изследването трябва да се фокусира изцяло и само върху него.

Изследователският въпрос може да бъде формулиран по различни начини:

 • Въпросът се фокусира върху проучване по значителен проблем, казус или спор.
 • Главният въпрос е посочен в академичната задача или във финалния извод, до който сте достигнали.
 • Въпросът е формулиран под формата на отговор на конкретен казус.

Пример на формулировка на изследователски въпрос:

„Коя е най-съществената причина за засиленото участие на Америка във войната във Виетнам през 60-те години на XX век?“.

Пример на формулировка на теза в отговор на поставения изследователски въпрос:

„Ескалирането на войната във Виетнам от 1960 г. е причинено главно от американската анти-комунистическа външна политика“.

Полезни съвети за формулиране на добър изследователски въпрос:

 • Задавайте журналистически тип въпроси (кой, какво, кога, къде, защо) във връзка с вашата тема.
 • Обмислете как вашите въпроси се съотнасят с публикуваната до момента научна литература по вашата тема.
 • Използвайте целеполагащи изречения, което да ви насочат към изследователския въпрос: „Целта на тази дипломна работа е да разгледа/изследва/потърси/…“.

 

Формулирайте работна теза

Изработването на добра теза на текста може да бъде много сложна и заплетена задача, особено в по-ранните етапи на процеса на писане, особено ако се налага да предадете предварителни научни разработки и наблюдения по темата на вашия научен ръководител. В този случай със сигурност ще ви се наложи да напишете работна теза.

В началото писането може да бъде по-плахо и да буди несигурност спрямо предполаганите от вас твърдения. Трябва да запомните, че работната теза не е ведъж завинаги завършена; тя може да се променя. Целта на работната теза е да ви помогне да съсредоточите своя анализ в определена посока и рамка, така че поставената изследователска задача да бъде овладяна и да се сдобие с конкретен план за изпълнение.

Вие не трябва да се впускате в събиране и анализиране на материали и данни преди да имате идея за главната теза, която ще защитава вашият текст. Написването на дипломната работа става далеч по-лесно, след като стъпи върху работна теза. В ранните етапи на планиране и писане на текста работната теза ще ви помогне да се фокусирате върху доказателствената част по определена посока, но колкото повече напредвате в писането и анализа на доказателствата, работната теза следва да се променя и да доизяснява себе си.

При написването на работна теза могат да ви помогнат отговорите на следните въпроси:

 • Какви устойчиви модели или изводи се открояват, след като се вгледате внимателно в събраните от вас материали?
 • От какъв тип доказателства вашата работна теза има нужда?
 • Какъв тип доказателства не могат адекватно да влязат в защита на вашата теза?
 • Как могат да се обяснят несъответствията между вашата работна теза и подбраните доказателствени материали?
 • Как може да се пренапише работната теза с оглед на доказателствената част, която не се вписва в нея, но желаете да включите в текста?

Тази практика на постоянно редактиране и пренаписване на плана и работната теза на вашата дипломна работа ви помага да изчистите текста от логически разминавания, да го оформите стилово и композиционно, за да добие в крайна сметка възможно най-добър финален вид.

Пример за работна теза:

„Преподаването Рита разбира като възможност за изява на личния й потенциал да предава знание на учениците в здравословни дози от 45-минутни часове със съобразена спрямо възрастта на учениците натовареност“.

Пример за усложняващо тезата доказателство:

„И Франк, и Рита, след като се разделят, остават сами и отчуждени един от друг“.

Пример за преработка на работната теза:

„Образованието Рита разбира като възможност за изява на личния й потенциал да предава знание на учениците,  но също осъзнава потенциалните последици от своята голяма заетост – в самота и отчуждение“.